stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging

December | Bijzondere novadag te Haarlem

bond
oud-katholieke
vrouwen in beweging
op weg naar toekomst
doet u mee?
oké

Op 15 maart en 13 mei a.s. beslissen wij over de toekomst van de Bond.
Help ons om in de toekomst in beweging te blijven.
Steun ons en kom met zoveel mogelijk naar de Bondsdagen !

Het bestuur van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland is tot de slotsom gekomen dat de vergrijzing van het ledenbestand vraagt om een verandering van de structuur. De leden zijn nu opgeroepen zich uit te spreken over de toekomst, men ziet drie scenario's:

- opheffen van de Bond
- een vereniging met een kleiner bestuur en minder verplichtingen
- een stichting om te voorkomen dat de kennis verloren gaat en de activiteiten doorgang kunnen vinden.

Op de eerstvolgende Bondsdag op 13 mei a.s. te Alkmaar zal de zaak beklonken moeten worden, maar ter voorbereiding is een bijeenkomst georganiseerd op 15 maart a.s. te Haarlem. De leden zijn tevens gevraagd zich alvast schriftelijk uit te spreken over hun keuze. 

Het bondsbestuur schrijft in de toelichting:
Een vereniging kent leden en een bestuur. De leden betalen contributie en de bestuursleden verzorgen de activiteiten en leggen over het gevoerde beleid verantwoording af. Het bestuur zou kunnen bestaan uit 3 leden. Deze worden gekozen en benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmaal verlengen.
Voordelen: Er verandert niet zo veel. Nadelen: er verandert eigenlijk niets
De bestuursleden blijven met het werk zitten, de jaarvergadering is een verplichting, contributie moet geïnd. En verantwoordelijkheid moet worden afgelegd. Dat naast het organiseren van de activiteiten. De leden zijn min of meer verplicht om naar de jaarvergadering te komen en moeten uitkijken naar nieuwe bestuursleden.

Een stichting kent geen leden, maar alleen donateurs.
Donateurs betalen geen contributie maar een bijdrage. De stichting heeft een bestuur. De bestuursleden verzorgen niet zelf de activiteiten maar stimuleren anderen om verschillende activiteiten te organiseren waar aan de donateurs maar ook andere deel kunnen nemen.
De activiteiten zijn voor het grootste deel kosten dekkend, maar in bijzondere gevallen kan er een beroep worden gedaan op de stichtingsgelden. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal vrouwen. Eenmaal in de twee jaar legt het bestuur schriftelijk verantwoording af.
Voordelen: De donateurs betalen bijdragen. (eventueel met een korting op de activiteiten.) De bestuursleden hebben daardoor minder werk. Ook de verplichte jaarvergadering vervalt. Hier door blijft er meer tijd om activiteiten te organiseren of andere aan te sporen om iets voor de Oud Katholieke vrouwen te organiseren. Hopelijk ontstaan hier door nieuw ideeën op het gebied van activiteiten waar wij allemaal iets aan hebben. Op deze manier kunnen wij ook beter aansluiten bij de behoeften van de vrouwen in de kerk. 

Op 15 maart a.s. is er een informatieve vergadering. Na afloop van de vergadering wordt een kort middaggebed in de kerk gehouden en in de middag houdt mw. Hortense Kitume een presentatie van haar boek "Vrouw van een missionaris".