Van de bestuurstafel - november 2012

Op donderdagmiddag 11-10-2012 heeft uw Bondsbestuur vergaderd. Door ziekte van een en afwezigheid van een ander waren wij maar met ons drieën. Maar wij hebben prima gewerkt. De taken zijn verdeeld. Helen Boer neemt het secretariaat over, de anderen blijven op hun post.

Wij hebben Jannum geëvalueerd en ons afgevraagd of dit voor herhaling vatbaar is. En zeker denken wij dat er best animo is om volgend jaar nog eens naar deze plek te gaan en individueel en samen stil te staan bij onszelf. Op deze website vindt u de verslagen. Dus als het u iets lijkt, laat het ons horen dan vragen wij Janneke en Klaske om het nog eens te organiseren,

De Novadag was een groot succes. Culemborg een prima stad om te bezoeken. Hierover meer in het novembernummer van Ons Contact.

Wij hebben over de toekomst nagedacht en willen eigenlijk wel voor nog meer vrouwen vanaf 45 jaar iets organiseren, stiltedagen, parochies ontdekken, de spiritualiteit van de O.K. kerk met elkaar ontdekken en nog veel meer. Maar wij weten niet of het ons zal gaan lukken. Want als er voor 15 maart 2013 niet wat vrouwen opstaan die met ons mee willen denken en doen, vrezen wij dat er van al onze plannen niet veel terecht komt. Want per mei 2013 zijn uw voorzitter en penningmeester aan de beurt van aftreden. Beide hebben te kennen gegeven te willen stoppen. Dus als er niemand zich meldt, houdt de Bond op te bestaan. Het is namelijk niet mogelijk te werken met 3 bestuursleden.
Dus vrouwen: willen jullie ook na mei 2013 nog van de Bond genieten, meldt u dan voor het bestuur, of kom met ideeën en suggesties hoe verder ! Anders kan het na 86 jaar wel eens afgelopen zijn met de Bond.

Dames meldt u zich voor het bestuur, want anders zou dit wel het einde van de Bond kunnen betekenen.

Rina Homan, voorzitter